12/25/11

Хүмүүнлэг Нийгмийн Ухааны тэнхим 2011

Хүмүүнлэг Нийгмийн Ухааны тэнхим


ХНУ-ы тэнхмийн танилцуулга
·         1922 онд байгуулагдсан
·         2010 оны 9 сард шинэчлэн өргөжсөн
·         19 багш ажиллаж байна. Үүнээс МУ-ын гавьяат багш-1,  12 багш докторант,  3 багш докор, 1 багш профессор, 2 багш дэд профессор.

Бидний эрхэм зорилго
Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн сургалтад Монгол хэл, уран зохиол, англи хэл, түүх, нийгмийн боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах дидактик судлагдахуун ур ухаан, зорилгод чиглэсэн уян хатан агуулга, аргазүйг оюутнуудад эзэмшүүлж багш оюутан, бага боловсролын багш нарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд мэргэжлийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлж хамтран ажиллахад  үйл ажиллагаагаа чиглүүлж, нээлттэй, чанартай үйлчилнэ.
Тэнхмийн энэ хичээлийн жилийн онцлох товчоон
·         Багш найраглалын 25 жилийн ойг тэмдэглэв.
·         “Би ууган сургуулийн отгон шавь” эссэ бичлэгийн уралдаан
·         Игэний боловсрол хичээлийн хөтөлбөр, агуулга, стандартыг боловсруулан анхны сурах бичгүүдийг гарган сургалтад хэрэглэж байна.
·         Ярих, унших, бичих, сонсох чадварын үндэсний судалгаа эхлүүлэв.
·         Багш Ц.Дэлгэрсайханы “Мехди миний найз” бүтээл GRAND BOOK-2011 øèëäýã íîìûí øàãíàë õ¿ðòñýí.
·         6 òºðëèéí 11 ñóðàõ áè÷èã áè÷èæ õýâë¿¿ëñýí
·         “Ýõ õýëíèé ºäºð” Ìîíãîë áè÷ãèéí 6-ð îëèìïèàäûã çîõèîí ÿâóóëàâ.
·         Òýíõìèéí áàãø íàðûã õºãæ¿¿ëýõýä ÷èãëýñýí 3, òºãñºã÷äºä çîðèóëñàí 11 ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëñàí.
·          Äîêòîð 1 íýìýãäñýí
·         Ò¿¿õèéí ÷èãëýëýýð ýðäìèéí çýðýã õàìãààëóóëàõ çºâëºëèéí ãèø¿¿íòýé áîëñîí
Ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæëûí ÷èãëýë
·         Ñóóðü ñóäàëãàà
-9 íàñòàé õ¿¿õäèéí óíøèõ áè÷èõ ÿðèõ ñîíñîõ ÷àäâàðûí ñóäàëãàà
-Èðãýíèé áîëîâñðîëûã áàãà àíãèéí ñóðãàëòàä íýâòð¿¿ëýõ íü
·         Õàâñðàãà ñóäàëãàà
-Íèéãìèéí óõààíû õè÷ýýëèéí óëàìæëàë øèíý÷ëýëèéí àñóóäàë
-Ìîíãîë õýëíèé óõàìñàð äàõü õýìæýýã èëýðõèéëýõ ¸ñ
-Ìîíãîë õýëíèé äàãàâàð
-Òýãø õýìèéí íàéðóóëãà
-Ǻâ áè÷èõç¿é
-Ìîíãîë õýëíèé áàãà áîëîâñðîëûí äèäàêòèê
-Ìîíãîë õýëíèé áàãà áîëîâñðîë äàõü ÒÕÁ-ûí ¿çýë ñàíàà
-Áàãà áîëîâñðîë äàõü ãàäààä õýëíèé áîëîâñðîë
- Буриад судлал
·         Áàêàëàâðûí çýðýãëýëèéí òºâøèíä, äèäàêòèê
-Õ¿ì¿¿íëýã,  íèéãìèéí óõààíû õè÷ýýëèéí àãóóëãà àðãàç¿é
-Ñóðàõ áè÷ãèéí ñóäàëãàà, ñóðàõ áè÷èã çîõèîõ
-Óëàìæëàëò àðãà ò¿¿íèéã õºãæ¿¿ëýõ
-Óíøóóëæ, áè÷¿¿ëæ ñóðãàõ àðãà òåõíîëîãè
-Èðãýíèé áîëîâñðîëûí àãóóëãà àðãàç¿é

·         Õýðýãæ¿¿ëæ áóé òºñºë õºòºëáºð
-READ төсөл
-Алхам алхмаар төсөл
-JICA бага боловсролын хөтөлбөр боловсруулах
-Хүний аюулгүй байдлын төвтэй хамтарсан Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх төсөл /Швейцарь-Монголын засгийн газар/
-Японы Токиогийн их сургууль, МУБИС-ийн хамтарсан “Бага боловсролд мэдээлэл харилцааны технологийг хэрэглэх нь”
-Багш боловсролд ТХБ-ын үзэл санааг тусгах нь /Швед-Монголын төсөл/
-Англи-Дани-Монголын хамтарсан “Outreаch” төсөл
-БҮТ-ХНУ-ы тэнхим  хамтарсан “Бага боловсролын унших чадвар түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйл”
-Албан бус боловсрол төвийн МОДУЛЬ сургалтын хөтөлбөр
- МУБИС, НҮБ-ын Xүүхдийн сангийн хамтран зохион байгуулсан “Нийгмийн цогц суурь үйлчилгээ” хөтөлбөрийн
·         Тэнхмийн номын сан
-Хүүхдийн уран зохиол, Монгол бичгийн -1000ш
-Уран зохиол, Монгол хэл заах, Монгол бичгийн судалгаа болон заах аргазүйн 500ш ном сурах бичиг бүхий танхимтай.
-Монгол бичгийн 180ш, МУЗ-ын 670, ХУЗ-ын 700 орчим дидактикийн чиглэлтэй 100 гайруй номтой.
·         Багш оюутны хамтын ажиллагаа
-          Ñàéõàí áè÷èã áàãøèéí ÷èìýã
-          Ìîíãîë áè÷ãèéí ìàíëàé àíãè
-          ¯ñãèéí ä¿ðýì õýðýãëýý /ÀÑÒ/
-          Òºðºëõ õýëíèé ºäºð
-          Óðàí áè÷ëýãèéí ãàéõàìøèã
-          Îëèìïèàä /Ìîíãîë áè÷èã 5/
-          Öàãààí òîëãîéí äàäëàãà
-          Óíøèã÷ çîõèîã÷èéí óóëçàëò
-          Óðàí çîõèîëûí äóãóéëàí
-          Òóñãààð òîãòíîëûí ºäºð
-          “Òóñãààð òîãòíîëûí ¿íý öýíý”
-          èëòãýëèéí òýìöýýí

·         ÕÍÓ-û òýíõìýýñ áîëîâñðóóëñàí õºòºëáºðèéí èæ á¿ðäýë
-          ¯íäñýí àíãèä /ºäºð, ý÷íýý/
-          ÎÖÌÕ
-          Ìîíãîë áè÷èã
-          ÕÓÇ
-          ÌÕ-èé äèäàêòèê
-          Èðãýíèé áîëîâñðîë
-          Õ¿í îð÷èí
-          Àíãëè õýë

·         Ñîíãîí ñóäëàõ

-          Óòãà çîõèîëûí îíîëûí óäèðòãàë
-          Õýëç¿é, ò¿¿íèé îíîë ïðàêòèê
-          Óòãà ñóäëàë
-          Áè÷èã ¿ñãèéí ò¿¿õ, çºâ áè÷èõ ç¿é
Õàðèëöàõ óòàñ:      99159661
E Mail: www.byambaga@yahoo.com12/5/11

Оюутан зөвлөж байна.

 

МУБИС-ийн 3-4 ангийн оюутан Ундрах-Оргил өөрийн хийсэн ээлжит хичээлийн хөтөлбөрийг та бүхэнд хүргэж байна. Та бүхнийг үнэтэй санал, зөвлөгөө өгнө гэдэгт итгэж байна.
Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр

Хамрах хүрээ: ЕБС-ийн II анги 
Хугацаа: 40 мин
Сэдэв: Эр үгэнд “-ий” залган бичих
Зорилго: Эр үгэнд “-ий” залган бичдэг тохиолдлуудыг мэдэх
Зорилт:
*        Эр үгэнд “-ий” залган бичдэг тохиолдлуудыг мэдэх
*        Тэдгээрийг хэрэглээ болгох
*        Үгэнд зөв залган бичих чадвар эзэмших
Аргазүй: Тайлбарлан ярих арга, харилцан ярилцах арга, асуудал дэвшүүлэн шийдвэрлэх арга
Цаг төлөвлөлт:
*        Сэдэлжүүлэх үе шат- 5мин
*        Сэргээн санах үе шат-3 мин
*        Шинэ мэдлэг бүтээх үе шат- 20 мин
*        Мэдлэгээ бататгах үе шат- 8 мин
*        Үнэлгээ, дүгнэлт- 2 мин
*        Гэрийн даалгавар- 2 мин
*        Хичээлийн явц:
Хичээлийн элемент
Хугацаа

Багшийн үйл ажиллагаа
Сурагчийн үйл ажиллагаа
Сэдэлжүүлэх үе шат
5 мин
*   Багш сурагчдаас одоо ямар улирал болж байгаа вэ? гэж асууна.
*   Тэгвэл энэ жаахан болмор даарч байгаа болов уу?
*   Энэ болжмор нэгэн хүүг барьсан үүрэндээ оруулахыг гуйхад тэрээр чи надад гэрийн даалгавар хийхэд туслаад энэ үгнүүдэд ямар “ий, ы” залган бичдэг болохыг мэдэж ир гэж гэнэ.
*   Тэгээд энэ бяцхан болжмор биднээс тусламж гуйж байна. Бүгдээрээ болжморт туслах уу?
*   Яг үнэн. Үүний тулд бид дараах 3 үгэнд “-ий” нөхцөл залган бичих хэрэгтэй.
*   Аргаль -? Багш-? Тараг-?
*    Та нар даалгавар биелүүлж болжморт тусламаар байна уу?
*   За тэгвэл бүгдээрээ даалгавруудаа эхэлцгээе.Болжмор маань биднийг харсаар л байгаа шүү хүүхдүүдээ.Болжмор даарч байгаа.


Тэгье, тэгье, тэгье.

Тийм.
Мэдлэгээ сэргээн санах үе шат
3 мин
*   Бид өмнөх хичээлээр эр, эм үгэнд “–ий, -ы” г хэрхэн залган бичдгийг үзсэн. Эр үгэнд алийг, эм үгэнд алийг залгадаг вэ?. Багшдаа хэн хэлэх вэ?  
*                Эр үгэнд “-ы”, эм үгэнд “-ий” залган бичдэг.
Шинэ мэдлэг бүтээх үе шат20 мин

*   Дараах эхийг анхааралтай уншаарай.
Анааш
   Анаашийг хамгийн урт хүзүүтэй амьтан гэдэг. Анааш модны дээд талын мөчрийг хэлээрэй ороон, навчийг нь авч иддэг.
Асуулт:
1.    Анааш ямар онцлогтой амьтан бэ?
2.    Анааш модны навчийг хэрхэн иддэг вэ?
*   Эдгээр тодруулсан үгийг ажиглаарай. Бид эр үгэнд “-ы” нөхцөлийг залган бичдэг гэж өмнөх хичээлээр үзсэн. Гэтэл яагаад ингээд биччихсэн юм бол.
*   Багшийн тайлбар: Хэдийгээр эр үгэнд “-ы”, эм үгэнд “-ий” бичдэг боловч эр үгэнд “-ий” бичих хэд хэдэн тохиолдол байдаг. 

Ийм дүрэм байдаг юм байна. ж, ч, ш” –ээр төгссөн эр үгэнд ”- ий” залгана.
*   Тэгвэл бид болжморт туслах ёстой багш гэдэг үгэнд ямар нөхцөл залгах вэ?
*   Тэгвэл “хамгийн” гэдэг үгэнд яагаад эр үг байтал эм үгэнд бичдэг “-ийн” нөхцөлийг залган бичсэн юм бол. Өөр дүрэм байдаг юм болов уу?
Тиймээ өөр дүрэм байдаг бичээд аваарай. Хэлний “г” –ээр төгссөн эр үгэнд “-ий” залгана.
*   Энэ дүрмийг мэдэж авснаараа болжморт бид яаж тусалж чадах вэ?
*   Одоо бид нар болжмортоо шувууны үүр бэлдэж өгөхөд ямар даалгавар дутуу байгаа билээ?
Энэ дүрмээр бичдэг юм байна. Яагаад? и” болон “ь”-ээр төгссөн эр үгэнд “-ий” залгана.

*   Асуулт-1
Анааш ямар онцлогтой амьтан вэ?
-Анааш бол хамгийн урт хүзүүтэй амьтан юм.
*   Асуулт -2
Анааш модны навчийг хэрхэн иддэг вэ?
-     Анааш модны дээд талын мөчрийг хэлээрэй ороон, навчийг нь авч иддэг.
*      Мэдэхгүй ...
*      Буруу биччихсэн юм болов уу?


*      Багш-ийг-багшийг

*      Өөр ямар нэг дүрэм байгаа байхаа.

*      Чадна. Энэ дүрмээр “тараг” гэдэг үгэнд “ий” залгана.

*      Аргаль гэдэг үгэнд ямар “-ий” бичих вэ гэдгийг мэдэх ёстой.

*      Аргаль гэдэг үг нь “ь”-ээр төгсөж байгаа учраас энэ дүрмээр бичнэ.
Мэдлэгээ бататгах үе шат
8 мин
*     Одоо бүгдээрээ дасгал ажиллаж үзэцгээе. Болжмор найздаа очоод зааж өгөхөд бид сайн мэддэг байх шаардлагатай шүү дээ.
*     Хос үгсийг холбож холбоо үг бүтээгээрэй.
Аргаль....... эвэр
Аргал......... утаа
Багш..........үзэг
Тараг...........уу
Зураг.........зур
Анги........... багш
Зураач....... хүндэл
Шавж..........зааж нэрлэҮнэлгээ, дүгнэлт, гэрийн даалгавар
4 мин
Бид болжмортоо тусалж чадсан уу.
Болжмортоо маш сайн тусалсан бүх сурагчдадаа баяр хүргэе. Бүгд сайн байлаа.
Хичээлээс ойлгоогүй зүйл байна уу?
Гэрийн даалгавар:
Сурах бичиг: хуу-44,45 дасгалуудыг зааврын дагуу ажиллаарай.
Тиймээ чадсан.
Ойлгоогүй зүйлээ багшаас тодруулж асууна.

Гэрийн даалгавраа тэмдэглэж авна.


Зөвлөмж
·         Хичээлийг судалж, бэлтгэх
·         Хичээл заах ангийн сурагчдын нас сэтгэхүйн онцлогийг харгалзах
·         Хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах
·         Хичээлийн хөтөлбөр боловсруулахдаа суралцагчдын хэрэгцээг үндэслэх
·         Хэрэгцээг хангахын тулд зорилго, зорилтыг оновчтой тодорхойлох
·         Зорилго, зорилтонд хүрэхийн тулд аргазүйгээ зөв сонгох
·         Мөн  үнэлгээ боловсруулах
·         Хөтөлбөр нь дараах бүтэцтэй байж болно. Үүнд:
- Огноо
-Хамрах хүрээ
-Сэдэв
-Зорилго
-Зорилт
-Аргазүй
-Цаг төлөвлөлтTwitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Sweet Tomatoes Printable Coupons