12/25/11

Хүмүүнлэг Нийгмийн Ухааны тэнхим


ХНУ-ы тэнхмийн танилцуулга
·         1922 онд байгуулагдсан
·         2010 оны 9 сард шинэчлэн өргөжсөн
·         19 багш ажиллаж байна. Үүнээс МУ-ын гавьяат багш-1,  12 багш докторант,  3 багш докор, 1 багш профессор, 2 багш дэд профессор.

Бидний эрхэм зорилго
Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн сургалтад Монгол хэл, уран зохиол, англи хэл, түүх, нийгмийн боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах дидактик судлагдахуун ур ухаан, зорилгод чиглэсэн уян хатан агуулга, аргазүйг оюутнуудад эзэмшүүлж багш оюутан, бага боловсролын багш нарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд мэргэжлийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлж хамтран ажиллахад  үйл ажиллагаагаа чиглүүлж, нээлттэй, чанартай үйлчилнэ.
Тэнхмийн энэ хичээлийн жилийн онцлох товчоон
·         Багш найраглалын 25 жилийн ойг тэмдэглэв.
·         “Би ууган сургуулийн отгон шавь” эссэ бичлэгийн уралдаан
·         Игэний боловсрол хичээлийн хөтөлбөр, агуулга, стандартыг боловсруулан анхны сурах бичгүүдийг гарган сургалтад хэрэглэж байна.
·         Ярих, унших, бичих, сонсох чадварын үндэсний судалгаа эхлүүлэв.
·         Багш Ц.Дэлгэрсайханы “Мехди миний найз” бүтээл GRAND BOOK-2011 øèëäýã íîìûí øàãíàë õ¿ðòñýí.
·         6 òºðëèéí 11 ñóðàõ áè÷èã áè÷èæ õýâë¿¿ëñýí
·         “Ýõ õýëíèé ºäºð” Ìîíãîë áè÷ãèéí 6-ð îëèìïèàäûã çîõèîí ÿâóóëàâ.
·         Òýíõìèéí áàãø íàðûã õºãæ¿¿ëýõýä ÷èãëýñýí 3, òºãñºã÷äºä çîðèóëñàí 11 ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëñàí.
·          Äîêòîð 1 íýìýãäñýí
·         Ò¿¿õèéí ÷èãëýëýýð ýðäìèéí çýðýã õàìãààëóóëàõ çºâëºëèéí ãèø¿¿íòýé áîëñîí
Ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæëûí ÷èãëýë
·         Ñóóðü ñóäàëãàà
-9 íàñòàé õ¿¿õäèéí óíøèõ áè÷èõ ÿðèõ ñîíñîõ ÷àäâàðûí ñóäàëãàà
-Èðãýíèé áîëîâñðîëûã áàãà àíãèéí ñóðãàëòàä íýâòð¿¿ëýõ íü
·         Õàâñðàãà ñóäàëãàà
-Íèéãìèéí óõààíû õè÷ýýëèéí óëàìæëàë øèíý÷ëýëèéí àñóóäàë
-Ìîíãîë õýëíèé óõàìñàð äàõü õýìæýýã èëýðõèéëýõ ¸ñ
-Ìîíãîë õýëíèé äàãàâàð
-Òýãø õýìèéí íàéðóóëãà
-Ǻâ áè÷èõç¿é
-Ìîíãîë õýëíèé áàãà áîëîâñðîëûí äèäàêòèê
-Ìîíãîë õýëíèé áàãà áîëîâñðîë äàõü ÒÕÁ-ûí ¿çýë ñàíàà
-Áàãà áîëîâñðîë äàõü ãàäààä õýëíèé áîëîâñðîë
- Буриад судлал
·         Áàêàëàâðûí çýðýãëýëèéí òºâøèíä, äèäàêòèê
-Õ¿ì¿¿íëýã,  íèéãìèéí óõààíû õè÷ýýëèéí àãóóëãà àðãàç¿é
-Ñóðàõ áè÷ãèéí ñóäàëãàà, ñóðàõ áè÷èã çîõèîõ
-Óëàìæëàëò àðãà ò¿¿íèéã õºãæ¿¿ëýõ
-Óíøóóëæ, áè÷¿¿ëæ ñóðãàõ àðãà òåõíîëîãè
-Èðãýíèé áîëîâñðîëûí àãóóëãà àðãàç¿é

·         Õýðýãæ¿¿ëæ áóé òºñºë õºòºëáºð
-READ төсөл
-Алхам алхмаар төсөл
-JICA бага боловсролын хөтөлбөр боловсруулах
-Хүний аюулгүй байдлын төвтэй хамтарсан Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх төсөл /Швейцарь-Монголын засгийн газар/
-Японы Токиогийн их сургууль, МУБИС-ийн хамтарсан “Бага боловсролд мэдээлэл харилцааны технологийг хэрэглэх нь”
-Багш боловсролд ТХБ-ын үзэл санааг тусгах нь /Швед-Монголын төсөл/
-Англи-Дани-Монголын хамтарсан “Outreаch” төсөл
-БҮТ-ХНУ-ы тэнхим  хамтарсан “Бага боловсролын унших чадвар түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйл”
-Албан бус боловсрол төвийн МОДУЛЬ сургалтын хөтөлбөр
- МУБИС, НҮБ-ын Xүүхдийн сангийн хамтран зохион байгуулсан “Нийгмийн цогц суурь үйлчилгээ” хөтөлбөрийн
·         Тэнхмийн номын сан
-Хүүхдийн уран зохиол, Монгол бичгийн -1000ш
-Уран зохиол, Монгол хэл заах, Монгол бичгийн судалгаа болон заах аргазүйн 500ш ном сурах бичиг бүхий танхимтай.
-Монгол бичгийн 180ш, МУЗ-ын 670, ХУЗ-ын 700 орчим дидактикийн чиглэлтэй 100 гайруй номтой.
·         Багш оюутны хамтын ажиллагаа
-          Ñàéõàí áè÷èã áàãøèéí ÷èìýã
-          Ìîíãîë áè÷ãèéí ìàíëàé àíãè
-          ¯ñãèéí ä¿ðýì õýðýãëýý /ÀÑÒ/
-          Òºðºëõ õýëíèé ºäºð
-          Óðàí áè÷ëýãèéí ãàéõàìøèã
-          Îëèìïèàä /Ìîíãîë áè÷èã 5/
-          Öàãààí òîëãîéí äàäëàãà
-          Óíøèã÷ çîõèîã÷èéí óóëçàëò
-          Óðàí çîõèîëûí äóãóéëàí
-          Òóñãààð òîãòíîëûí ºäºð
-          “Òóñãààð òîãòíîëûí ¿íý öýíý”
-          èëòãýëèéí òýìöýýí

·         ÕÍÓ-û òýíõìýýñ áîëîâñðóóëñàí õºòºëáºðèéí èæ á¿ðäýë
-          ¯íäñýí àíãèä /ºäºð, ý÷íýý/
-          ÎÖÌÕ
-          Ìîíãîë áè÷èã
-          ÕÓÇ
-          ÌÕ-èé äèäàêòèê
-          Èðãýíèé áîëîâñðîë
-          Õ¿í îð÷èí
-          Àíãëè õýë

·         Ñîíãîí ñóäëàõ

-          Óòãà çîõèîëûí îíîëûí óäèðòãàë
-          Õýëç¿é, ò¿¿íèé îíîë ïðàêòèê
-          Óòãà ñóäëàë
-          Áè÷èã ¿ñãèéí ò¿¿õ, çºâ áè÷èõ ç¿é
Õàðèëöàõ óòàñ:      99159661
E Mail: www.byambaga@yahoo.com1 comments:

Anonymous said...

zarim usgiin pond ni tanigdahkui baina

Post a Comment

Та Blogger -д бүртгэлгүй бол Anonymous болон Name/url сонгон сэтгэгдэлээ үлдээнэ үү?
Сэтгэгдэл үлдээж байгаад баярлалаа :D

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Sweet Tomatoes Printable Coupons