4/26/11

шалгалтын сэдэв

·         Хичээлийн явцад сурагчдаар мэдлэг бүтээлгэх аргууд
·         Монгол хэлний сургалтын агуулга, бага ангийн сургалтын агуулга хөгжиж ирсэн түүхэн хөгжил, үечлэл, үечлэл тус бүрийн онцлог
·         Бага боловсролын монгол хэлний стандарт, агуулгыг тогтоосон зарчим, агуулгын ба орчны стандарт
·         Бага боловсролын монгол хэлний агуулгын ай, тус бүрийн онцлог, ай тус бүрээр цогц чадамж төлөвшүүлэх арга зүйн онцлог
·         Сургалтад шинээр хэрэглэгдэж буй бага боловсролын монгол хэлний сурах бичгүүд, тус бүрийн онцлог
·         Сургалтын арга зүйн шинэчлэл
·         Суралцагч төвтэй сургалт ба арга зүйн шинэчлэл
·         Монгол хэлний шинэ стандарт ба арга зүйн шинэчлэл
·         Монгол хэлний сургалт ба суралцагчийн хөгжлийн хэрэгцээ, мэдлэг чадвар, туршлагад нь тулгуурлан заах, бэлэн мэдээллийг илрүүлэх нь
·         Конструктив хандлагын тухай ойлголт
·         Сургалтын хөгжлийн парадокс гэж юу вэ?
·         Хичээлийн загвар
·         Монгол хэлний хичээлийн агуулгын дотоод интеграц
1.    Анги хоорондын
2.    Бүлэг сэдэв хоорондын
3.    Сэдэв хоорондын
4.    Нэгж ойлголт ухагдахуун хоорондын интеграц
·         Монгол хэлний хичээлийн агуулгын гадаад интеграц (монгол хэлний хичээлийн эхээр дамжуулан гадаад интеграц хийх боломж)
·         Монгол хэлний хичээлийн арга зүйн интеграц (уламжлалт ба шинэлэг аргуудын интеграц)
·         Монгол хэлний хичээлээр сурагчдыг хөгжүүлэх нь
·         Хөгжүүлэх сургалт-хүүхдийн оюуны хөгжлийг хангах нэг хөшүүрэг, монгол хэлний хичээлээр хөгжүүлэх нь
·         Хүүхдийн хийсвэр сэтгэхүйг хөгжүүлж ирсэн аргын уламжлал, түүнийг монгол хэлний хичээлд хэрэглэх нь
·         Төрөлх хэлний хичээлд хэл, сэтгэхүйг хөгжүүлэх ардын уламжлалт болоод орчин үеийн аргуудыг эхээр дамжуулж сургалтанд хэрэглэх аргачлал
·         Монгол хэлний хичээлд хэрэглэх алжаал тайлах дасгал
·         Монгол хэлний хичээлээр сурагчдын ой тогтоолт (харааны, сонсголын, хөдөлгөөний), анхаарлыг (төвлөрөл, хувиарлалт) хөгжүүлэх арга зам
·         Монгол хэлний хичээлээр сурагчдыг үнэлэх нь, үнэлгээний шинэ хэлбэрүүд
·         Бага боловсролын монгол хэлний стандарт, үнэлгээний баримтлах зарчим, шаардлага, үнэлж дүгнэх журам
Үнэлгээний хэлбэрүүд
·         Стандарт үнэлгээ
·         Стандарт бус үнэлгээ
·         Амаар
·         Бичгээр
·         Бүтээлийн сангаар(зохион бичлэг, цээж бичиг, тест)
·         Монгол хэлний хичээлээр сурагчдыг тестээр үнэлэх нь, тест түүний ангилал, тест  зохиох аргачлал
·         Монгол хэлний хичээлээр сурагчдыг бүтээлийн сангаар үнэлэх нь, бүтээлийн сан түүнийг бүрдүүлэх нь
·         Аман хариулт, бичгийн ажлын шалгуур
·         Бага ангид монгол хэлний хичээлээр сурагчдыг эх дээр ажиллуулах, яриа бичгийн чадвар олгох нь
·         МХХ-ээр эх дээр ажиллуулах нь сурагчдын бүтээлч үйл ажилгааг хөгжүүлэх чухал хөшүүрэг
·         МХХ-ээр сурагчдын үгийн баялгийг нэмэгдүүлэх арга зам
·         Сурагчдын ярианы чадварыг хөгжүүлж ирсэн уламжлал, шинэчлэл
·         Сурагчдын зохион ярих, бичих чадварыг хөгжүүлэх арга зам
·         Бичгийн ажлын төрлүүд, чөлөөт зохион бичлэг, төсөлт ажлыг монгол хэлний хичээлтэй холбох нь
·         Бичгийн ажил, түүний төрлүүд (хуулан бичиг, цээж бичиг, зохион бичлэг)
·         Зохион бичлэгийн төрлүүд, тоочимж-шинж чанарыг тоочих, хүүрнэмж-үйл явдлыг дараалах, эргэцүүлэмж-оюун дүгнэлт, тайлбарламж тодорхойлох
·         Чөлөөт зохион бичлэг нь сурагчдын чөлөөт сэтгэлгээг хөгжүүлэх шинэ арга болох нь
·         Төсөлт ажил, түүний сэдэв сонголт, төлөвлөлт, судалгаа,тайлан хамгаалалт, үнэлгээ
·         Төсөлт ажлын судалгааны хүрээнд сурагчдын, материалд боловсруулалт хийх чадвар хөгжих боломж
·         Бага боловсролын монгол хэлний хичээлийн сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүн
·         Бага боловсролын монгол хэлний шинэ стандартыг хэрэгжүүлэхэд сургалтын шинэ орчин зайлшгүй болох нь
·         Боловсролоор тэргүүлэгч орнуудын болон өөрийн орны шилдэг жишээ
·         Шинэ стандартын дагуу зохиогдсон сурах бичгүүд тус бүрийн онцлог
·         Монгол хэлний хичээлд хэрэглэх үзүүлэн, дидактик материал, бусад хэрэглэгдэхүүний шинэ загвар, хийх аргачлал
·         Монгол хэлний сургалтанд мэдээллийн хэрэгслийг ашиглах боломж (компьютер, аудио, видио)
Оюутнуудын бие даан судлах ном, зохиол бүтээлийн нэр
·         Бага дунд боловсролын монгол хэл, уран зохиолын стандарт УБ,2005
·         Ичинхорлоо.Ш, Сургалтын арга зүйн шинэчлэл, УБ,2009
·         Х.Мөнхжаргал, Г.Бямбацэрэн “ Уншиж бичиж сургахуй ” ,УБ, 2009 он
·         Ц.Оюун “Бага ангид монгол хэл заах арга зүй”, УБ, 1999 он
·         Ц.Оюун “Монгол хэлний дидактик, түүний онол арга зүй” ,УБ, 2004 он
·         Ц.Оюун “Монгол хэлний стандартыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж” ,УБ, 2007 он
·         Ц.Оюун “Монгол хэлний дидактак” ,УБ, 2000 он
·         Бага боловсролын монгол хэл, бичиг, уран зохиолын онол, дидактик, УБ,
2010
·         Базаррагчаа.М “Монгол хэлний сүегэр ба найруулбарын тухай”, УБ, 2005
·         Пүрэв-Очир.Б “Эх задлалын асуудлууд” УБ 2002 он

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Sweet Tomatoes Printable Coupons